Obchodní podmínky

AZP FOTO 
Zdeněk Polášek 
Prostřední 44 
Uherské Hradiště 
686 01 
Česká republika 
IČ: 12710792 
DIČ: CZ5602280596

1. Zakázky

www.azpsberna.cz (dále jen fotolaboratoř nebo zhotovitel) může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Zákazník na ně zasláním zakázky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje. Fotolaboratoř převezme objednávku učiněnou zákazníkem jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku objednávky vůči fotolaboratoři žádné dluhy. V případě, že dluhy existují, má fotolaboratoř právo odmítnout zpracování zakázky až do vyřešení platebního sporu.

2. Zpracování

a) Fotolaboratoř nabízí kompletní paletu běžného zhotovení fotografií i výrobků fototisku, (fotodárky).. Zhotovení rozměru fotografií a ořezu digitálních fotografií (přizpůsobení stran) se řídí zadáním v internetové objednávce. Pokud nebude objednávka jednoznačná, je pro zhotovení fotografií považován za sjednaný standardní formát 10x15 cm ořez s lesklým povrchem po 1 kusu od každého snímku. Zhotovení typu fotokalendáře, velkoformátových zvětšenin nebo fotodárků musí být jednoznačné a zřejmé.

b) Zhotovení standardně přijaté a kompletně vyplněné objednávky probíhá ihned a automaticky. Pozdější změny popř.zrušení objednávky zákazníkem není možné, pokud se již se zpracováním objednávky započalo. Zákazník je srozuměn s tím, že takovou objednávku je povinen převzít a řádně zaplatit. Fotolaboratoř může vymáhat převzetí a zaplacení objednávky právní cestou a to včetně nákladů s tímto vzniklých.

c) Fotolaboratoř je oprávněna odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito OP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá. Fotolaboratoř je oprávněna také kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

d) Fotolaboratoř nezodpovídá za kvalitu zasílaných dat – nedostatečné rozlišení (např.z foto mobilního telefonu, neostrost nebo chybná barevnost u původních dat zhotovitel nehodnotí a toto není důvodem k reklamaci. Zakázka bude zpracovaná v co nejlepší kvalitě v rámci možností původního obrazového souboru.

e) Ceny za zhotovení se řídí podle denně aktualizovaného ceníku, zveřejněného na našich webových stránkách www.azpsberna.cz.Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených.

3. Doba zpracování, dodací lhůta

Platné orientační doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedené v aktuálním ceníku na internetové adrese www.azpsberna.cz. Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí a také prostoj způsobený zásahem vyšší moci) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Výkony České pošty, s.p. potažmo dalších dopravců (doručení zásilky) nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.

4. Záruka kvality

U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace (§ 648 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. Reklamace musí být nahlášena písemně v zákonné záruční lhůtě, to jest během šesti měsíců od data převzetí zásilky. Z provozních důvodů doporučujeme reklamovat zásilku co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučeným dopisem. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. Dále také je nutno dodat původní obrazová data pro posouzení a případné přepracování zakázky. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.

5. Ochrana dat

Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů pro potřeby firmy AZP FOTO Zdeněk Polášek. Současně bere na vědomí, že může kdykoliv zamítnout další předávání či používání osobních dat.

6. Autorská práva

Zákazník, který zadává zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

7. Zvláštní podmínky pro digitální servis

a) Zhotovitel nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat v průběhu elektronického přenosu.

b) Fotolaboratoř nenabízí archivaci digitálních dat. Online zaslaná data ke zpracování jsou průběžně dle potřeby fotolaboratoře, nejpozději však do 10 dnů, ze serveru vymazána.

c) Data je nutné posílat ve formátech souborů jpg popř. tiff, ovšem do velikosti max.50 MB na 1 obrazový soubor. V případě většího souboru či jiného formátu dat může fotolaboratoř odmítnout převzetí objednávky na zpracování.

d) Fotolaboratoř nenese odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Fotolaboratoř si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií, data optimalizovat pro přenos po internetu.

e) Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových souborů, a reklamace ohledně ořezu (poměr stran „ideál“ nebo „klasik“) zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány.

f) U výrobků fototisku se jedná o potisk různých materiálů vašimi osobními fotografiemi. Upozorňujeme na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

8.Ceny

Veškeré ceny pokud není uvedeno jinak jsou v Kč (CZK)

9. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - vrácení zboží

Kupující má právo podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  V takovém případě je nutné ihned vrátit dotčené zboží na adresu prodávajícího, řádně zabalené v původní obalu vč. veškerého příslušenství a dokladů. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu, kde je nutné uvést přesnou adresu nebo bankovní účet, kam bude poukázána příslušná částka. Poplatky za poštovné a balné se nevracejí a kupující nemá nárok na úhradu výdajů spojených s vrácením zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho vědomí započato - tedy veškeré objednanné fotografie, fotodárky a pod.

  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

  4. Na dodávku audio nebo video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal

  5. Na dodávku knih, novin, periodik a časopisů

  6. Spočívající ve hře nebo v loterii

10. Další ujednání

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese www.azpsberna.cz


Uherské Hradiště prosinec 2015